Na uczelniach wyższych zaliczą Ci staż pracy

Staż na uczelniNowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 11 lipca 2014 roku zobowiązała uczelnie wyższe w Polsce, aby w terminie do 30 czerwca 2015 roku wprowadziły wewnętrzne zasady dotyczące potwierdzania efektów uczenia się. Sprawa jest istotna i dla studenta, i dla uczelni, ponieważ w następstwie potwierdzenia efektów uczenia się studentowi można zaliczyć do 50% punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia.

Często zdarza się, że studenci – zwłaszcza studiów niestacjonarnych – posiadają długoletnie doświadczenie zawodowe w określonym obszarze. Obecnie jeśli chcą zdobyć wykształcenie wyższe, muszą zaliczyć wszystkie przedmioty określone w programie studiów. Oznacza to, że osoba zatrudniona przez wiele lat na stanowisku księgowej, studiując na kierunku Finanse i rachunkowość musi zaliczać szereg przedmiotów, w zakresie których ma wieloletnią praktykę i wiedzę nierzadko przekraczającą program. Od roku akademickiego 2015/2016 takie osoby będą mogły korzystać z ułatwień ze strony uczelni wyższych w dostępie do studiów wyższych. Efektami uczenia się uznawanymi przez uczelnie wyższe będą kwalifikacje uzyskane poza systemem szkolnictwa wyższego – w pracy, na kursach i szkoleniach, a także w wolontariacie.

Uznanie efektów kształcenia następuje pod pewnymi warunkami:

– w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie należy wykazać się co najmniej pięcioletnim doświadczeniem zawodowym

– w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia należy wykazać się co najmniej trzyletnim doświadczeniem zawodowym po ukończeniu studiów pierwszego stopnia

– w przypadku magistrów ubiegających się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie potrzebne jest dwuletnie doświadczenie zawodowe.

Potwierdzać efekty uczenia się będą mogły wyłącznie te uczelnie, które posiadają co najmniej pozytywną ocenę programową Polskiej Komisji Akredytacyjnej na danym kierunku lub posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora w zakresie obszaru kształcenia i dziedziny, do których jest przyporządkowany kierunek studiów. Wprowadzono również ograniczenie, zgodnie z którym liczba studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, którzy zostali przyjęci na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, nie może przekroczyć 20% ogólnej liczby studentów na tym kierunku, poziomie i profilu.

Określenie szczegółowych zasad potwierdzania efektów uczenia się należy do uczelni wyższych. Uchwały senatów uczelni wyższych powinny określić ich organizację, uwzględniając zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się oraz sposób powoływania i tryb działania komisji weryfikujących. Postanowienia dotyczące warunków odbywania studiów przez studentów, którym potwierdzono efekty uczenia się, muszą zostać również uregulowane w regulaminach studiów, a także w umowach między uczelnią a studentem.

Wprowadzenie instytucji potwierdzenia efektów uczenia się jest niewątpliwie ułatwieniem dostępu do studiów wyższych osobom dojrzałym, co realizuje ideę uczenia się przez całe życie, niemniej wprowadzenie jej w życie będzie zależało od polityki rekrutacyjnej poszczególnych uczelni wyższych. Praktyczne rozwiązanie opisanych zmian zostało wypracowane przez Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku w ramach realizowanego projektu i przedstawione w postaci publikacji „Uznawanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w Szkolnictwie Wyższym. Ujęcie modelowe”.

W ramach realizowanego projektu Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku organizuje 29.09.2015 r. konferencję „Nowy model kształcenia – uznawanie efsktów kształcenia formalnego i pozaformalnego w kształceniu na poziomie wyższym. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zapraszamy uczelnie do zgłoszenia chęci udziału w konferencji mailowo na adres [email protected] lub telefonicznie: 58 301 43 03 .

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.efs.pl/modelksztalcenia.

stopka

Tego wpisu nie można komentować